Bruk fingrene for å forstørre bildet

RENGJØRINGSSPRAY 500ML

Essve
  • Mild og effektiv rengjøring
  • Fjerner flekker og klisterrester
  • Løser opp olje, fett og skitt
  • Fjerner asfaltmerker/flekker
  • Benyttes til glattemiddel ved fuging

319 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 53494745
  • EAN-kode: 7317761838012

Mild og effektiv rengjøring av uherdet søl fra lim og fugmasse. Løser opp fett og olje, samt av etiketter med limrester. Fungerer på de fleste materialer uten å skade overflater og materialer. Etterlater ikke flekker . Rengjøringen blir ekstra effektiv ved bruk av ESSVE Rengjøringsduker. Arbeidstemperatur -10°C til +45°C Lagres stående i romtemperatur max + 25°C

Merking
Brannfarlig
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.