RENSEMIDDEL COMPO-CLEAN 1L

Owatrol
  • Vannbasert - Miljøvennlig
  • Virker på alle typer maling samt teppelim
  • Kraftig og hutrigvirkende
  • Gel konsistens - renner ikke
  • Inneholder ikke løemiddelet diklormetan

269 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 49424578
  • EAN-kode: 3297976508259

Vannbasert og miljøvennlig kompositt-rens som raskt og enkelt fjerner alle typer smuss (fett, flekker, mose, forurensning). Hurtigvirkende gelkonsistens som ikke inneholder løsemidler eller parafin . Skrubbes og skylles med vann. Gjør overflaten vannresistent.

Tips: Kan brukes på vertikale og horisontale flater som kledning og terrassebord.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.174 m
Lengde
0.127 m
Bredde
0.068 m
Merking
Etsende
Informasjon om farer
H318 Gir alvorlig øyeskade.
EUH031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.