RENSEMIDDEL REKKVERK B570

Icopal
  • Stilfullt og moderne design
  • Modulsystem, enkel å montere
  • 8,76mm herdet sikkerhetsglass
  • Syrefast stål AISI 316
  • TILFREDSTILLER KRAVENE I NYE TEK 10

919 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7025672006191
  • Artikkelnummer: 51055665

Rekkverksstolper i syrefast stål er aldri helt korrosjonsbestandig. Det er derfor nødvendig med jevnlig vedlikehold. Gjerne også rett etter montering for å fjerne skitt og merker etter monteringen. Innosoft B570 fra icopal er et miljøvennlig rensemiddel for rustfritt og syrefast stål. Innhold 250 ml, svamp er inkludert i pakken.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.08 m
Lengde
0.18 m
Bredde
0.14 m
Merking
Etsende
Informasjon om farer
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.