Bruk fingrene for å forstørre bildet

Repmørtel Quickrep 5kg - Weber

Weber
  • Reperasjon av overflateskader
  • Reparasjon av hull
  • Avretting
  • Utjevning
  • Hurtigtørkende

299 kr / Sekk
59,80 kr / KiloPris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 51960644
  • EAN-kode: 6415910031589
Støvredusert, hurtigtørkende kombinert sparkel for inn- og utendørs reparasjon av mineralbaserte overflater som betong og mur. Sjilttykkelse 3-30 mm. Forbruk ca 1,6 kg/m2/mm.
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P362 Tilsølte klær må fjernes.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P103 Les etiketten før bruk.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)