ROBUST EPOXY PRIMER & LIM 1KG

Robust
  • Løsemiddelfri
  • Innendørs og utendørs
  • Fargeløs
  • Sterk

979 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7090040901750
  • Artikkelnummer: 52888761

Sterk og fargeløs epoxy som benyttes som primer og lim. 2 komponent, løsmediddelfri og motstandsdyktig mot kjemikalier. Benyttes til liming av sprekker og som primer for hardt belastede og vanskelige underlag før feks avretting. Benyttes også som komponent for utblanding av epoxymørtel. Benyttes innendørs og utendørs.

Produkt

Herdingsmetode
2-komponents
Fysisk form
Væske
Gjennomsiktig
Ja
Maks. temperatur
38
Emballasje
Bøtte
Med pensel
Nei
Nettovekt
1000

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.15 m
Lengde
0.14 m
Bredde
0.14 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Miljøfare
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P360 Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.