ROBUST FIBERPUSS HVIT - 20KG

Robust
  • Fiberforsterket
  • Drøy i bruk
  • Inne og ute
  • Over og under bakkenivå
  • Benyttes både innen- og utendørs

479 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7090040901163
  • Artikkelnummer: 52888515

Naturhvit, fiberforsterket, vannavvisende, finkornet mørtel for pussing og rehabilitering av nye og eldre bygg. Velegnet til pussing i tynne sjikt på underlag som isolasjonsmaterialer (f.eks. EPS/XPS), mur, betong og andre typer murverk som lettklinker, ny og gammel puss, syntetiske polymerpuss, brannplater, porebetong, keramiske flis, gips plater, sponplater, kryssfiner, maling og kalkstein m.m. Slagregnstett og kan benyttes over og under bakkenivå. Benyttes i kombinasjon med Robust Armeringsduk både innen- og utendørs. Overflaten må ha tilstrekkelig styrke som pussbærer. God bearbeidelighet og hefter godt i underlaget.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.1 m
Lengde
0.54 m
Bredde
0.29 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… ved ubehag. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P321 Særlig behandling (se … på etiketten). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.