ROBUST MUR OG PUSSMØRTEL 20KG

Robust
  • Norskprodusert
  • Universal mørtel
  • Hefter godt til underlag
  • God bearbeidelighet
  • Miljøvennlig plastsekk

89 kr / Stykk
4,50 kr / Kilo

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7090040901781
  • Artikkelnummer: 55163413

Universal mørtel til muring, pussing og reparasjon av alle typer ny og gammel mur. Erstatter den tradisjonelle M5 og KC mørtel. For innendørs og utendørs bruk. God bearbeidelighet og hefter godt til underlaget.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.09 m
Lengde
0.47 m
Bredde
0.25 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)