ROBUST SLEMMING HVIT - 15KG

Robust
  • Vanntett
  • Diffusjonsåpen
  • Kan brukes inne og ute
  • Puss og maling i samme strøk
  • Til betong, puss, lettklinker, tegl m.m.

499 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7090040904461
  • Artikkelnummer: 55246433

Robust Slemming er en vanntett og diffusjonsåpen slemming og dekorpuss til overflatebehandling av vegg både innen- og utendørs. Velegnet til slemming og pussing i tynne sjikt på nye og eldre bygg som tidligere er murt/pusset. Benyttes på underlag av murverk som betong, puss, lettklinker, tegl m.m. Velegnet til bruk på fasader, grunnmurer, sokkeletasjer, kjellervegger, garasjer, hagemurer, piper m.m. God bearbeidelighet og hefter godt i underlaget. Puss og maling i samme strøk.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.07 m
Lengde
0.53 m
Bredde
0.25 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.