Bruk fingrene for å forstørre bildet

ROBUST STØPEMØRTEL B20 20KG

Robust
  • Norskprodusert
  • Til de fleste støpearbeider
  • Til påstøp og som understøp
  • God bearbeidelighet

64 kr / Stykk
3,20 kr / KiloPris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 55162202
  • EAN-kode: 7090040901293

Universal tørrbetong til de fleste støpearbeider som påstøp på gulv, trapper, små fundamenter og i søylesko. Egner seg også som underlag for naturstein, reparasjoner og støping av betongkonstruksjoner med god bearbeidelighet.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.1 m
Lengde
0.49 m
Bredde
0.25 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.