ROBUST STØPEMØRTEL B20 20KG

Robust
  • Norskprodusert
  • Til de fleste støpearbeider
  • Til påstøp og som understøp
  • God bearbeidelighet
  • Resirkulerbar plastsekk

69 90kr / Stykk
3,50 kr / Kilo

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7090040901293
  • Artikkelnummer: 55162202

Universal tørrbetong til de fleste støpearbeider som påstøp på gulv, trapper, små fundamenter og i søylesko. Egner seg også som underlag for naturstein, reparasjoner og støping av betongkonstruksjoner med god bearbeidelighet.

Produkt

Betongtype
Normal betong
Type bruk
Andre
Holdfasthetsklasse iht. EN 206-1
C16/20
Eksponeringsklasse betongarmering tørt miljø iht. EN 206-1
X0
Eksponeringsklasse betongarmering karbonatisering iht. EN 206-1
Uten
Eksponeringsklasse betongarmering korrosjon av klorid uten sjøvann EN 206-1
Uten
Eksponeringsklasse betongarmering korrosjon sjøvann iht. EN 206-1
Uten
Eksponeringsklasse betongarmering frysning med/uten strøsalt iht. EN 206-1
Uten
Eksponeringsklasse betongarmering kjemisk miljø iht. EN 206-1
Uten
Konsistensklasse komprimering iht. EN 206-1
C1
Konsistensklasse utbredning iht. EN 206-1
Uten
Maks. kornstørrelse
3
Utbytte
20
Holdfasthetsklasse iht. EN 206-1
C16/20
Eksponeringsklasse betongarmering frysning med/uten strøsalt iht. EN 206-1
Uten
Eksponeringsklasse betongarmering karbonatisering iht. EN 206-1
Uten
Type bruk
Andre
Utbytte
20
Eksponeringsklasse betongarmering tørt miljø iht. EN 206-1
X0
Eksponeringsklasse betongarmering kjemisk miljø iht. EN 206-1
Uten
Eksponeringsklasse betongarmering korrosjon av klorid uten sjøvann EN 206-1
Uten
Konsistensklasse utbredning iht. EN 206-1
Uten
Konsistensklasse komprimering iht. EN 206-1
C1
Betongtype
Normal betong
Maks. kornstørrelse
3
Eksponeringsklasse betongarmering korrosjon sjøvann iht. EN 206-1
Uten

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.1 m
Lengde
0.49 m
Bredde
0.25 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.