ROBUST STØPEMØRTEL B30 - 20KG

Robust
  • Norskprodusert
  • Brukes til de fleste støpearbeider
  • God bearbeidelighet
  • God bearbeidelighet
  • Benyttes både innen- og utendørs

fra89 kr / Stykk
4,50 kr / Kilo

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7090040901675
  • Artikkelnummer: 55162285

Robust Støpemørtel er en universal tørrbetong til de fleste støpearbeider som påstøp på gulv, trapper, små fundamenter, montering av kantstein, fylling av U-blokk, såleblokk, forskalingsblokk og i støperør m.m. Egner seg også som underlag for naturstein, til reparasjoner og støping av andre betongkonstruksjoner. Anbefalt støpetykkelse på gulv er 20-80 mm. For gjenstøping av hull, renner og andre hulrom/utsparinger kan det støpes tykkere. Ved behov kan det tilsettes inntil 30% singel/ pukk (8-16 mm eller 16-22 mm) til mørtelen for en grovere mørtel/betong. Dersom det skal støpes gulv innendørs og det skal belegges med flis eller tette belegg, anbefales det å benytte Robust Hurtigstøp.

Produkt

Betongtype
Normal betong
Type bruk
Andre
Holdfasthetsklasse iht. EN 206-1
C25/30
Eksponeringsklasse betongarmering tørt miljø iht. EN 206-1
Uten
Eksponeringsklasse betongarmering karbonatisering iht. EN 206-1
XC1
Eksponeringsklasse betongarmering korrosjon av klorid uten sjøvann EN 206-1
Uten
Eksponeringsklasse betongarmering frysning med/uten strøsalt iht. EN 206-1
Uten
Eksponeringsklasse betongarmering kjemisk miljø iht. EN 206-1
XF1
Konsistensklasse komprimering iht. EN 206-1
C1
Maks. kornstørrelse (Millimeter)
6
Utbytte (Kilogram pr. centimeter pr. kvadratmeter)
20
Type bruk
Andre

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.1 m
Lengde
0.46 m
Bredde
0.23 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)