ROYALOLJE KLEDNING BRUN 25 L

Norsk Royal
  • Høykvalitets Royalolje for Kledning
  • Tilsatt soppdreper
  • God inntrengning
  • Fargestabil
  • Vannavvisende

3 690 kr / Kanne

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7045721105163
  • Artikkelnummer: 56320812

Høykvalitet transperant behandling til utvendig vedlikehold av tidligere royalimpregnert trevirke (kledning og takbord). Anbefales også brukt som første gangs behandling på alle royalimpregnerte kappflater (inkl terrassebord).

Produkt

Type
Treolje
Overflatetørr (ved 23 °C, 50% R.H.) (Time)
48
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.) (Time)
24
Minimums påføringstemperatur (Grad Celsius)
5
Egnet for dør/vindu/detalj
Nei
Egnet for terrassegulv i tre
Nei
Egnet for mur/betong
Nei
Egnet for metall
Nei
Egnet for kunststoff
Nei
Egnet for tak
Ja
Egnet for treverk
Ja
Selvrensende
Nei

Pakke

Netto innhold
1 KAN
Høyde
0.435 m
Lengde
0.3 m
Bredde
0.26 m
Merking
Helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.