Bruk fingrene for å forstørre bildet

ROYALOLJE RS.30 SORT 2,5 L

Marnar Bruk
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 51733413
  • EAN-kode: 7071910006256

  Vedlikeholdsolje til Royalbehandlet produkter fra Marnar Bruk. Brukes også til å behandle kappflater.

  Merking
  Helserisiko
  Kronisk helserisiko
  Miljøfare
  Informasjon om farer
  H315 Irriterer huden.
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P332+P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P273 Unngå utslipp til miljøet.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)