ROYALOLJE RS 30 SORT 2,5 L

Marnar Bruk

  439 kr / Kanne

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7071910006256
  • Artikkelnummer: 51733413

  Vedlikeholdsolje til Royalbehandlet produkter fra Marnar Bruk. Brukes også til å behandle kappflater.

  Produkt

  Egnet for terrassegulv i tre
  Ja
  Egnet for tak
  Ja

  Pakke

  Netto innhold
  1 KAN
  Høyde
  0.24 m
  Lengde
  0.17 m
  Bredde
  0.1 m
  Merking
  Helserisiko
  Kronisk helserisiko
  Miljøfare
  Informasjon om farer
  H315 Irriterer huden.
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P273 Unngå utslipp til miljøet.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P332+P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.