Bruk fingrene for å forstørre bildet

ROYALOLJE TERRASSE BRUN 3 L

Norsk Royal
  • Høykvalitets Royalolje til Terrasse
  • Tilsatt soppdreper
  • God inntrengning
  • Fargestabil og slitesterk
  • Vannavvisende

519 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 56318182
  • EAN-kode: 7045721103077

Høykvalitets transperant terrasseolje til utvendig vedlikehold av tidligere royalimpregnert terrassebord. Kan også brukes på trykkimpregnert, varmebehandlet tre, kebony, lerk og eldre kreosotbehandlet treverk.

Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.