RUSTBEHAND UNI TYKTFL F UNDERSTELL

CorroProtect
  • Tyktflytende
  • Oljebasert
  • Velegnet for bilens understell
  • Dryppfri
  • Gir en tykk rustbeskyttende hinne

119 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 26532424
  • EAN-kode: 7314890210757

En tyktflytende og dryppfri rustbeskyttelse for bilens understell. Bitumenbasert. Produktet kan benyttes overalt der hvor det er behov for rustbeskyttelse. Benyttes ikke på motorer, eksosanlegg eller bremser.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.237 m
Lengde
0.068 m
Bredde
0.068 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Miljøfare
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.