RUSTBEHANDL ZINK GRUNNING 400ML

CorroProtect
  • Kaldgalvanisert
  • Dobbel rustbeskyttelse
  • Inneholder 90% zink
  • Blander seg kjemisk med jern og metall
  • Sølvgrå farge

189 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 26739409
  • EAN-kode: 7314890226536

CORROPROTECT Zinkspray er kaldgalvanisert. Den blander seg kjemisk med jern- og metallflater. Zinksjiktet inneholder 98 % zink. Gir dobbel rustbeskyttelse.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.199 m
Lengde
0.068 m
Bredde
0.068 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Miljøfare
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.