SANITÆRVÆSKE NATURENT BIOLOGISK

Plumbo

  239 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 56260078
  • EAN-kode: 7024110320806

  BIOLOGISK SANITÆRVÆSKE for campingvogn buss-, båt- og hyttetoaletter. -Biologisk nedbryting -Fremskynder kompostering -Gir frisk duft

  Plumbo er kjent for effektivitet. Nå utvikler vi naturlig og miljøvennlig rengjøring, uten å kompromisse på resultatet.

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.26 m
  Lengde
  0.138 m
  Bredde
  0.096 m
  Merking
  Helserisiko
  Etsende
  Informasjon om farer
  H302 Farlig ved svelging.
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H318 Gir alvorlig øyeskade.
  H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P315 Søk legehjelp umiddelbart.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P301+P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… ved ubehag. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.