Bruk fingrene for å forstørre bildet

SCAN MØRTEL BADEROMSSTØP 25KG

SCAN MØRTEL
  • Hurtigherdende
  • Dmax 4 mm
  • Plastsekk
  • Underlag av betong, tre, isolasjon mm.
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 49177686
  • EAN-kode: 7051823000572
Scan Baderomsstøp kan benyttes både inne og ute på underlag av betong, tre, isolasjon mm.
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)