SCAN MUR OG PUSS M5 1000 KG

SCAN MØRTEL
  • Proffens førstevalg
  • Smidig å arbeide med
  • Dmax 2 mm
  • Jevn og fin overflate, glatte fuger
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 22794218
  • EAN-kode: 7051821113625

Til mur og puss arbeider inne og utvendig, på f. eks lettklinkerblokker, teglstein og betongblokker. Standard farge er grå, men kan også fåes i farget mørtel.

Produkt

Bruksområde
Inne/ute
Emballasje
Andre
Arbeidstid
1-120
Leveringsmengde
1000
Bearbeidingstemperatur
1-25

Pakke

Netto innhold
1 SEK
Høyde
0.86 m
Lengde
1.2 m
Bredde
0.9 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)