SIGURAL A-KOMP 22 SKYGRÅ 0.62L

Sigural
  • Til sterkt belastede gulv
  • Meget slitesterk
  • Luktsvak og hurtigtørkende

256 kr / Boks

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7031157807320
  • Artikkelnummer: 57839036

TreStjerner Sigural A komponent i farge 22 Skygrå 0,62L. Må blandes med B komponent 0,28L før bruk. 2 komponent epoksymaling til betonggulv. Meget slitesterk.

Produkt

Type
Maling
Fysisk form
Væske
Selvrensende
Nei
Glansgrad
Blank
Egnet for vegg
Nei
Egnet for treverk
Nei
Egnet for metall
Nei
Egnet for kunststoff
Nei
Egnet for rulle
Ja
Herdingsmetode
2-komponents
Må etterstrykes
Nei
Egnet for pensel
Ja
Teknologi / Generisk type
Epoksy
Anbefalt forbruk jevne underlag
5-8
Egnet for mur/betong
Ja
Egnet for terrassegulv i tre
Nei
Egnet for dør/vindu/detalj
Nei
Egnet for sprøyting
Ja
Minimums påføringstemperatur
15
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.)
12
Egnet for tak
Nei
Kan tynnes
Ja
Bruksklar
Nei
Farge base
Ferdigfarge
Må etterstrykes
Nei
Type
Maling
Egnet for dør/vindu/detalj
Nei
Minimums påføringstemperatur
15
Teknologi / Generisk type
Epoksy
Anbefalt forbruk jevne underlag
5-8
Egnet for terrassegulv i tre
Nei
Egnet for mur/betong
Ja
Egnet for tak
Nei
Fysisk form
Væske
Egnet for sprøyting
Ja
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.)
12
Bruksklar
Nei
Kan tynnes
Ja
Selvrensende
Nei
Glansgrad
Blank
Egnet for vegg
Nei
Egnet for treverk
Nei
Egnet for kunststoff
Nei
Egnet for metall
Nei
Farge base
Ferdigfarge
Egnet for pensel
Ja
Egnet for rulle
Ja
Herdingsmetode
2-komponents

Pakke

Netto innhold
1 BOX
Høyde
0.131 m
Lengde
0.108 m
Bredde
0.108 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.