Bruk fingrene for å forstørre bildet

SIGURAL A-KOMP 39 STÅLGRÅ 0.62L

Sigural
  • Til sterkt belastede gulv
  • Meget slitesterk
  • Luktsvak og hurtigtørkende

259 kr / Boks
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 57839040
  • EAN-kode: 7031157807337

TreStjerner Sigural A komponent i farge 39 Stålgrå 0,62L. Må blandes med B komponent 0,28L før bruk. 2 komponent epoksymaling til betonggulv. Meget slitesterk.

Pakke

Netto innhold
1 BOX
Høyde
0.131 m
Lengde
0.108 m
Bredde
0.108 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.