Bruk fingrene for å forstørre bildet

SIGURAL A+B NR 39 STÅLGRÅ 3L

Sigural
  • Til sterkt belastede betonggulv
  • Ekstremt slitesterk
  • Til mur og betonggulv
  • Blank

949 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 52096198
  • EAN-kode: 7031157805548
Spesialmaling for sterkt belastede gulv. Beskytter mot mekanisk slitasje. Velegnet til bolig og garasje, industri og landbruk.
Merking
Helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P391 Samle opp spill.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.