SINKOKSIDPASTA TIL LINOLJEMAL 1L

Gjøco
  • Tilsettes linoljemaling
  • Forsterker effekten mot svertesopp
  • NB! kun til linoljemaling
  • NB! kun til linoljemaling
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 40832099
  • EAN-kode: 7041531400016

Tilsettes linoljemaling for å forsterke effekten mot svertesopp. Kun til linoljemaling.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.13 m
Lengde
0.108 m
Bredde
0.108 m
Merking
Miljøfare
Informasjon om farer
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P391 Samle opp spill.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)