SKUM GUN PU-SKUM 750ML FLEXIFOAM

Soudal
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 49139175
  • EAN-kode: 5411183086258

  Flexifoam All Season Gun er et 1-komponent, selvekspanderende, klart til bruk polyuretan skum, med drivgass som er fullstendig harmløse for ozonlaget. Påføres ved bruk av skumpistol og har blitt utviklet for påføring ved temperaturer helt ned til -10°C. Tilfredsstiller kravene til GEV EMICODE EC1plus(very low emissions)

  Produkt

  Type tilbehør/reservedel
  Andre

  Pakke

  Netto innhold
  1 FL
  Høyde
  0.33 m
  Lengde
  0.067 m
  Bredde
  0.067 m
  Merking
  Helserisiko
  Brannfarlig
  Kronisk helserisiko
  Informasjon om farer
  H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
  H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  H315 Irriterer huden.
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H332 Farlig ved innånding.
  H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
  H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
  P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
  P405 Oppbevares innelåst.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P308+P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
  P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.