Skumvask ultra foam 1l - Kärcher

Kärcher
  • Ekstra skumbooster
  • Passer med skumdyse 0,6 L
  • Aktiv smussoppløsning
  • Fosfatfritt og skånsom
  • Fjerner fastsittende skitt

179 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 4039784712034
  • Artikkelnummer: 47187658

Karcher 3-i-1 skumleggingsmiddel med aktiv smussoppløsning for bruk med Karcher høytrykksvasker og Karcher skumdyse. For raskt og effektiv fjerning av olje, fett, veistøv, salt, trafikkfilm m.m. fra biler og andre kjøretøy. Gir enda grundigere rens enn vanlig bilshampo. Fri for fosfat og skånsom mot underlaget.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.22 m
Lengde
0.1 m
Bredde
0.1 m
Merking
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P332+P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.