Slemming grå 20kg - Weber

Weber
  • Til grunnmurer over/under terreng
  • Underlag av Leca, tegl og betong
  • Hydrofobert
  • Rask å påføre
  • Sekk a 2kg

399 kr / Sekk
20 kr / Kilo

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 7054963342229
  • Artikkelnummer: 50410636

Grå slemming fra Weber til slemming av tegl, betong og Leca. I fargen grå og gir en vannavvisende overflate.

Pakke

Netto innhold
1 SEK
Høyde
0.14 m
Lengde
0.39 m
Bredde
0.38 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P362 Tilsølte klær må fjernes.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.