SMØREMEMBRAN ARDEX 9 5KG

Ardex
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 21084850
  • EAN-kode: 5703193093051
  • Til vanntetting av gulv og vegg
  • Er akseptert av FFV, og har Europeisk teknisk godkjenning (ETA)
  • Hurtigtørkende, elastisk og revnedekkende

  ARDEX 8+9 brukes til vanntetting av gulv, vegger og rørgjennomføringer under keramiske fliser på baderom i boliger, hoteller, institusjoner og lignende. Brukes også til fuktbeskyttelse av terrasser og balkonger. Brukes utendørs og innendørs, men skal alltid ligge beskyttet av fliser eller naturstein.

  Pakke

  Netto innhold
  1 SEK
  Høyde
  0.25 m
  Lengde
  0.18 m
  Bredde
  0.1 m
  Merking
  Etsende
  Informasjon om farer
  H318 Gir alvorlig øyeskade.
  Informasjon om beskyttelse
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)