SOPPMIDDEL ANTISOPP 0,2 L GJØCO

Gjøco
  • Konsentrat
  • Til utendørsmalinger
  • Til både vanntynnbare og oljebasert malinger
  • Forsterker effekten mot sopp

179 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 42381583
  • EAN-kode: 7041536938149

Fungisid konsentrat for tilsetting i vanntynnbare og oljebaserte eksteriørmalinger.Motvirker ny dannelse av svertesopp.Tilpasset 10L maling.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.15 m
Lengde
0.05 m
Bredde
0.05 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Miljøfare
Informasjon om farer
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H332 Farlig ved innånding.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H400 Meget giftig for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.