SOTEKS SOTFJERNER 560G (14X40G)

Soteks

  179 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 57370055
  • EAN-kode: 7056360320619

  Soteks Sotfjerner forebygger pipebrann. Ved forbrenning utvikles en nøytraliserende gass som angriper sot- og tjæreforbindelser. Regelmessig bruk holder røykrør og piper rene, og forhindrer at det oppstår nytt belegg. Soteks er effektivt og enkelt i bruk.

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.14 m
  Lengde
  0.14 m
  Bredde
  0.08 m
  Merking
  Helserisiko
  Oksiderende
  Informasjon om farer
  H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
  H315 Irriterer huden.
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
  H315 Irriterer huden.
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
  H315 Irriterer huden.
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Informasjon om beskyttelse
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P220 Holdes borte fra klær og andre brennbare materialer.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P220 Holdes borte fra klær og andre brennbare materialer.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P220 Holdes borte fra klær og andre brennbare materialer.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.