SPARKELMASSE SIGEFRI A 46 12,5 KG

Ardex

  599 kr / Sekk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 44096704
  • EAN-kode: 5703193462123

  Sigefri, utendørs sparkelmasse til sparkling og oppretting av hull, svanker og sprekker på gulv og vegger. Til utbedring og oppretting av trappetrinn og trappeavsatser. Til oppbygging av fall og oppretting av overganger i gulv i lagtykkelser fra 2-30 mm. Til reparasjon og sparkling av betong, sementpusslag, terrazzo, murverk (Leca-betong), pusslag (ikke ren kalkmørtel) samt andre egnede underlag. Gassbetong kun innendørs. Som underlag for keramiske fliser, gulvbelegg og maling. Kan også brukes i svømmebassenger, men ikke i helse-, terapi- og saltvannbad. Som slitelag på normalt belastede flater. Til reparasjon før sparkling brukes ARDEX K 301, utendørs sparkelmasse.

  Pakke

  Netto innhold
  1 SEK
  Høyde
  0.38 m
  Lengde
  0.33 m
  Bredde
  0.11 m
  Merking
  Helserisiko
  Etsende
  Informasjon om farer
  H315 Irriterer huden.
  H318 Gir alvorlig øyeskade.
  Informasjon om beskyttelse
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.