SPRAYLIM 101

Relekta 101
  • Universallim
  • Rask hefteevne
  • Limer tekstil, papir, metall, mm
  • Demonterbar og permanent heft
  • Ideell til liming av store flater

459 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7090002672896
  • Artikkelnummer: 47151103

101 SPRAYLIM er et hurtigheftende universallim som hefter til de fleste flater. Den fungerer både til solid permanent liming så vel som ikke-permanent liming, da flater som er limt kan åpnes igjen uten å skade flatene. 101 SPRAYLIM har øyeblikkelig en høy limstyrke og er ideell til liming av store flater.

Produkt

Bruksområde
Sammensetting/montering
Herdingsmetode
Andre
Fysisk form
Spray
Gjennomsiktig
Nei
Maks. temperatur (Degrees celsius)
100
Emballasje
Sprayboks
Med pensel
Nei
Nettovekt (Gram)
390
Innhold (Millilitre)
500

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.24 m
Lengde
0.07 m
Bredde
0.07 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Miljøfare
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.