SPYLERVÆSKE 2 LTR KARTONG

Bjørkes Kjemi
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7090051460000
  • Artikkelnummer: 57313620

  Spylervæske 2 ltr kartong ferdigblandet i pappkartong

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.275 m
  Lengde
  0.091 m
  Bredde
  0.091 m
  Merking
  Brannfarlig
  Informasjon om farer
  H226 Brannfarlig væske og damp.
  Informasjon om beskyttelse
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P233 Hold beholderen tett lukket.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.