SPYLERVÆSKE 3L POSE -15

Selaclean
  • Effektiv rengjøring av bilglass
  • Fjerner effektivt salt og smuss
  • Plass- og plastbesparende pose

54 90kr / Pose

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7056360019957
  • Artikkelnummer: 45662816

Ferdigblandet spylervæske 3 L pose, ned til -15C.

Løser effektivt is, skitt, veisalt, insekter og trafikkfilm. Angriper ikke krom, lakk eller gummi. Kan også brukes på vinduer og speil.

Pakke

Netto innhold
1 POS
Høyde
0.285 m
Lengde
0.2 m
Bredde
0.12 m
Merking
Brannfarlig
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)