SPYLERVÆSKE 4 LTR FERDIGBLANDET 904

904
  • Frostsikker ned til -13ºC
  • Beskytter tanken ned til -22ºC
  • Biologisk nedbrytbar
  • Skader ikke lakk, krom eller gummi
  • Brannfarlig
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 44017396
  • EAN-kode: 7054991904802

Fjerner effektivt trafikkfilm, smuss og fett. Ferdigblandet 4 liter. 904 Spylervæske er frostsikker ned til -15C, og beskytter vindusspylertanken ned til -25C. Produktet er biologisk nedbrytbart, og skader ikke lakk, krom eller gummi. 904 Spylervæske inneholder Etanol og Isopropanol.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.25 m
Lengde
0.125 m
Bredde
0.191 m
Merking
Brannfarlig
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)