STÅLGLANS RENGJØRING 500ML

Plumbo
  • Rengjør,gir glans,legger beskyttende hinne
  • Skinnende rent uten skjolder eller striper
  • Spesialmiddel for rengjøring av børstet stål
  • Effektiv rengjøring av stålflater & aluminium
  • Beskytter mot fingermerker

149 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 42027092
  • EAN-kode: 7024110030262

Plumbo Rengjøring Stålglans gjør skinnende rent uten skjolder eller striper. Rask og effektiv rengjøring av alle stålflater. 3-i-1 rengjør, gir glans og legger en beskyttende hinne mot støv, fingermerker mm. Spesielt utviklet for børstet stål, men også effektiv på aluminium og blanke flater.

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.235 m
Lengde
0.115 m
Bredde
0.55 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)