STARTGASS 300 ML TURTLE WAX

TURTLE WAX
  • Starthjelp for bensinmotorer
  • Høy kvalitet
  • Letter start i kaldt og fuktig værforhold
  • Langt sprayrør
  • For bil, båt, gressklipper mm.

99 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 26441204
  • EAN-kode: 7314890003069

Turtle Startgass starter raskt alle forbrenningsmotorer ved fukt og kulde. Langt sprayrør for lettere adkomst. For bensin- og dieselmotorer

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.19 m
Lengde
0.058 m
Bredde
0.06 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.