STEINLIM PU700 2-I-1 500ML ILLBRUCK

illbruck
  • Meget sterkt lim
  • 1-komponent skumlim
  • Munnstykke medfølger

229 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 49411626
  • EAN-kode: 8713465317249

PU700 Stenlim Pro er et enkomponent, fuktherdende, polyuretanbasert skum til horisontal liming av stenmaterialer. Limet leveres i trykkbeholder uten HFC-gasser og med praktisk 2-i-1 ventil.

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.24 m
Lengde
0.064 m
Bredde
0.064 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P342+P311 Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.