Støpemørtel bad 25 kg - Weber

Weber
  • Hurtigherdende
  • God varmeledingsevne
  • Selvtørkende
  • For varmekabler
  • Egnet med både bunn- og toppmembran

179 kr / Sekk
7,20 kr / Kilo

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7040022011250
  • Artikkelnummer: 40996779

Weber Støpemørtel er til støping av badegulv, både med bunnmembran og toppmembran. Den er hurtigherdende og selvtørkende, og har god varmeledningsevne med varmekabler. Weber Støpemørtel Bad er laget av lavalkaliesement, gradert sand, samt vannreduserende og plastiserende tilsetningsstoffer.

Pakke

Netto innhold
1 SEK
Høyde
0.13 m
Lengde
0.46 m
Bredde
0.32 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P362 Tilsølte klær må fjernes.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.