TABLETTER RM 760 16 STK

Kärcher
  • Til Kärcher Puzzi tekstilpleiemaskiner
  • Behagelig og frisk duft
  • 16 stk
  • Oppløsbar folie

299 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 53021152
  • EAN-kode: 4054278032351

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.141 m
Lengde
0.72 m
Bredde
0.61 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.