TAKLIM (PATRON) 0,3 LITER ICOPAL

Icopal
  • LIMING AV ASFALT TAKBELEG/SHINGEL
  • FESTER GODT TIL DE FLESTE UNDERLAG
  • TØRKER HURTIG
  • BESTANDIG MOT GJENNOMGROING
  • KAN BRUKES PÅ FUKTIG UNDERLAG

399 kr / Stykk
997,50 kr / KiloPris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 11077666
  • EAN-kode: 5708615207191

ICOPAL TAKLIM elastisk bitumen/gummibasert lim og fugemasse. Fester godt til de fleste underlag og tørker hurtig. Ideell til tverrskjøter på Icopal TopSafe, samt til Icopal Shingel og Icopal takmembraner.

Pakke

Netto innhold
1 PAT
Høyde
0.055 m
Lengde
0.23 m
Bredde
0.07 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)