TAKRENGJØRING NG 1 LITER

CurEra

  439 kr / Stykk

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7312600185142
  • Artikkelnummer: 51090858

  Alge- og mosevask til stenplater, vegger og tak etc. Klar til bruk.

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.224 m
  Lengde
  0.064 m
  Bredde
  0.144 m
  Merking
  Etsende
  Miljøfare
  Informasjon om farer
  H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  H400 Meget giftig for liv i vann.
  H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P311 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
  P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.