TEPPESHAMPO 5STJ CLINIC PRO HERDINS

Hagerty
  • Reduserer mengden allergeer betydelig
  • Fjerner og inngrodd smuss
  • Rengjør og gir en frisk duft
  • Brukes på tepper og møbler
  • Brukes på tekstiler som tåler vask

739 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 25631052
  • EAN-kode: 7610928075528

Sjampo til rensemaskin. Fjerner støv, skitt og fett. Rensing av tekstiler reduserer faren for allergi, fjerner flekker og dårlig lukt. Holder til 60m2.

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.29 m
Lengde
0.55 m
Bredde
0.117 m
Merking
Etsende
Informasjon om farer
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.