Bruk fingrene for å forstørre bildet

TERPENTIN 1 L

Gjøco

  219 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 40835506
  • EAN-kode: 7041536121015
  Lettflytende, fargeløs vegetabilsk terpentin - ikke blandbar med vann. Brukes som eksklusivt løse- og / eller tynningsmiddel til oljebasert maling og lakk.
  Merking
  Brannfarlig
  Helserisiko
  Kronisk helserisiko
  Miljøfare
  Informasjon om farer
  H226 Brannfarlig væske og damp.
  H302 Farlig ved svelging.
  H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  H312 Farlig ved hudkontakt.
  H315 Irriterer huden.
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H332 Farlig ved innånding.
  H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P405 Oppbevares innelåst.
  P501 Innhold/beholder leveres til …
  P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P331 IKKE framkall brekning.
  P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/…