TERPENTIN 1 L

Gjøco

  249 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 40835506
  • EAN-kode: 7041536121015

  Lettflytende, fargeløs vegetabilsk terpentin - ikke blandbar med vann. Brukes som eksklusivt løse- og / eller tynningsmiddel til oljebasert maling og lakk.

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.26 m
  Lengde
  0.08 m
  Bredde
  0.08 m
  Merking
  Helserisiko
  Brannfarlig
  Kronisk helserisiko
  Miljøfare
  Informasjon om farer
  H226 Brannfarlig væske og damp.
  H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  H315 Irriterer huden.
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  H302+H312+H332 Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P331 IKKE framkall brekning.
  P405 Oppbevares innelåst.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)