TERRASSEFORNYER 2,5L TREPREP

Owatrol
  • Effektiv fjerning av gammel olje og beis
  • Rengjør i dybden
  • Gir tilbake treverkets naturlige utseende
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 23631013
  • EAN-kode: 3297972904994

En effektiv fjerning av gammel olje, beis og maling til myke/trykkimpregnert og tropisk treslag. Rengjør i dybden og gir tilbake treets naturlige utseende. Tropiske treslag vil bli mørkere ved bruk av Treprep, men vil få sin naturlige farge tilbake ved etterbehandling av Net-Trol Trerens vått i vått.

Tips: Net-Trol Trerens skal alltid benyttes umiddelbart etter behandling med Treprep for nøytralisering.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.27 m
Lengde
0.14 m
Bredde
0.095 m
Merking
Etsende
Informasjon om farer
EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.