Bruk fingrene for å forstørre bildet

TERRASSEOLJE EKSKLUSIV 2,7LTR BRUN

Talgø MøreRoyal®
  • 2,7 ltr
  • Sterkt fargepigment
  • Særlig godt UV-filter
  • Drøyere - dekker flere m2 pr liter
  • Lett å påføre

679 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 50571004
  • EAN-kode: 7071536033988

MøreRoyal oljer er spesielt utviklet for vedlikehold av MøreRoyal, og leveres i samme farger som fargepaletten på materialene. MøreRoyal Treolje benyttes til etterbehandling av MøreRoyal kledning og tretak, samt til kappflater. Husk å olje alle kappflater for å forhindre fuktinntrengning i treet. MøreRoyal Eksklusiv Terrasseolje benyttes til etterbehandling av MøreRoyal terrassebord og dekke.

Merking
Helserisiko
Kronisk helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.