TERRASSERENS GEL EXTRA 5L

TERRASSERENS GEL EXTRA
  • Effektiv fjerning av all tidligere behandling
  • Fyldig gel-konsistens som renser og bleker
  • Frisker opp fargen på terrassen og hagemøbler
  • Sikrer best mulig underlag
  • Fjerner spesielt effektivt gammel beis/olje
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 57545441
  • EAN-kode: 7041536916055

Sterkt rengjøringsmiddel for fjerning av gammel treolje, terrassebeis, smuss og forurensning. 2 i 1 - renser og bleker. Brukes på terrasser og hagemøbler.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.022 m
Lengde
0.021 m
Bredde
0.021 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.