TESTGASS AEROSOL 140ML

Housegard

  299 kr / Stykk

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 25758277
  • EAN-kode: 5012804043041

  Aerosol Testgass som simulerer røyk. Brukes til enkle og realistiske tester av røykvarslere.140 ml Aerosol. Miljøvennlig drivgass.

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.219 m
  Lengde
  0.217 m
  Bredde
  0.156 m
  Merking
  Helserisiko
  Brannfarlig
  Informasjon om farer
  H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
  H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Informasjon om beskyttelse
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
  P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.