TETNINGSMASSE GLAVA

Glava

  2 490 kr / Stykk

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7032464494364
  • Artikkelnummer: 51485503

  Selvnivellerende tetningsmasse for tetting av rørgjennomføringer i GLAVA Radonsperre. Produktet består av en bøtte (komponent A) og en flaske (komponent B). Ved blanding gir dette en tyktflytende masse med rask herdetid og gode heftegenskaper. Tetningsmassen er løsemiddelfri.

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.8 m
  Lengde
  1.2 m
  Bredde
  1 m
  Merking
  Helserisiko
  Kronisk helserisiko
  Informasjon om farer
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H332 Farlig ved innånding.
  H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  Informasjon om beskyttelse
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… ved ubehag. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
  P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.