TETTEMASSE ROOF 2.0 310 ML

TEC7
  • Tåler forlengelse på 170 % uten å sprekke
  • Kan brukes hele året, selv ned til -15 °C*
  • Vanntett gummiasfalt forsterket md glassfiber

249 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 60007012
  • EAN-kode: 5414195015520

ROOF 2.0 gir en umiddelbar forsterkning og tetting av lekkasjer på de fleste typer materialer, i all slags vær og hefter selv til våte overflater. Den har høy UV- og værbestandighet og tåler -40 °C til +85 °C. Innhold av Butylgummi sørger for høy holdbarhet (minimum 20 år) og fleksibilitet (tåler en forlengelse på 170% uten å sprekke), glassfiber sørger for styrke og bitumen gjør massen vanntett.

Produkt

Modell / utførelse
Andre
Farge
Svart
Emballasje
Patron
Innhold (Millilitre)
310

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.235 m
Lengde
0.049 m
Bredde
0.049 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.