Bruk fingrene for å forstørre bildet

TEXTILE WATERSHIELD 1L - Jotun

Jotun
  • Tekstilimpregnering
  • Gjør overflaten både skitt- og vannavstøtende
  • Beskytter mot slitasje og aldring
  • Hurtigtørkende

279 kr / Boks
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 48662017
  • EAN-kode: 7029350008989
Textile Watershield fra Jotun er en hurtigtørkende tekstilimpregnering for kalesjer, markiser osv. Gjør overflaten skitt/vannmotstandig. Underlaget må være tørt før påføring.
Merking
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P331 IKKE framkall brekning.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)