TJÆRALIN 3-TEC GUL BASE 2,7 L

Tjæralin
  • RASK! 2 strøk på en dag
  • Svært effektiv mot svertesopp
  • Fremstår nymalt over tid
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7036386673005
  • Artikkelnummer: 51591237

3-TEC er en dekkende vannfortynnbar akrylmaling tilsatt polyuretanmodifisert alkyd. Produktet er beregnet for utvendige fasader og trekonstruksjoner der det ønskes en glans og farge med en slitesterk overflatefilm med lang holdbarhet. 3-TEC inneholder oljer som trekker godt inn i underlaget og akryler som danner en slitesterk og værbestandig overflatefilm. Produktet gir svært god glans- og fargeholdbarhet med lange vedlikeholdsintervaller og en ekstrem trebeskyttelse. Svært godt egnet for nye og gamle trefasader. 3-TEC er spesielt effektiv mot svertesopp. Kan overmales.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.181 m
Lengde
0.153 m
Bredde
0.153 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.